Avís Legal

1) Identitat del titular del lloc web

Segri Oci, S.A. (en endavant L'EMPRESA) es una entitat mercantil de nacionalitat legal espanyola, amb domicili al C/. Pi i Margall nº 26 baixos, 25004 Lleida, y N.I.F. nº A-25518622, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 800, Foli 212, Full nº L-15428, i les  dades del CONTACTE són : Francesc Roigé Llanses, amb la mateixa adreça, telèfon 973 223 280 i amb el correu electrònic pacoroige@funatichobby.funatic.es

Pot contactar-nos omplint el formulari corresponent en el següent enllaç : https://www.funatichobby.funatic.es

Per a qüestions relacionades amb la seva privacitat: Envieu un correu electrònic a datosclientes@funatichobby.funatic.es

2) Acceptació del Usuari

Aquestes condicions d'ús (en endavant Avís Legal) regulen l'accés i utilització de la pàgina web (en endavant la "Web") que L'EMPRESA posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de el present Avís Legal.

L'EMPRESA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) Accés a la pàgina web i Contrasenyes

En general, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a l'EMPRESA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

L'EMPRESA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i que es troben recollits en la Política de Privacitat i Confidencialitat.

L'EMPRESA no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a L'EMPRESA, ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a L'EMPRESA.

4) Ús correcte de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris a l'contingut d'aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

Al mateix temps, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L'EMPRESA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de L'EMPRESA, als usuaris d'aquests sistemes o a tercers.

5) Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de L'EMPRESA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de L'EMPRESA, i L'EMPRESA no és responsable de l'contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de L'EMPRESA, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret i, si L'EMPRESA es compromet a tenir la màxima cura i vigilància sobre tots aquests enllaços, la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació global de la pàgina web enllaçada per part de l'EMPRESA.

6) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de L'EMPRESA o de les seves PROVEÏDORS, els quals han concedit prèviament a L'EMPRESA el permís per a la seva utilització. D'altra banda, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, també són titularitat exclusiva de L'EMPRESA, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

L'EMPRESA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de l'EMPRESA o de la titular dels mateixos.

7) Foros i Blogs

L'EMPRESA pot oferir als usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i / o de remetre fotografies per incorporar-los en les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris o les fotografies està subjecta a el present Avís Legal.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i / o ha enviat les fotografies, és responsable dels mateixos. Els comentaris i/o les fotografies, no reflecteixen l'opinió de L'EMPRESA, ni L'EMPRESA fa declaracions sobre això.

L'EMPRESA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i / o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per la inserció dels comentaris i / o les fotografies al Fòrum oa les altres seccions de la pàgina web que permetin aquesta mena de serveis i continguts.

L'Usuari subministrador de el text i / o fotografies cedeix a L'EMPRESA els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport . I, especialment, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament de el text i / o les fotografies a la pàgina web, per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.

L'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari de el text i / o fotografies, per a la seva utilització per part de l'EMPRESA a través de la pàgina web.

L'EMPRESA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

Així mateix, L'EMPRESA es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i / o fotografies albergats en qualsevol secció del web, quan hi hagi indicis que els comentaris i / o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb fins publicitaris (spam), així com quan l'EMPRESA ho consideri oportú.

L'EMPRESA no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que L'EMPRESA tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.

8) Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als grups que L'EMPRESA pugui tenir en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan o seguidor d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

9) Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà facilitar a l'EMPRESA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Normativa de Protecció de Dades en vigor (Reglament General de la UE sobre Protecció de Dades - GDPR).

Us preguem que llegiu atentament el textes legals sobre la nostra Política de Privacitat i Confidencialitat avans de facil.litar les seves dades de caràcter personal.

En general les dades personals s'incorporaran a un únic fitxer el responsable del qual és L'EMPRESA i, per delegació, la persona de CONTACTE esmentada a la capçalera d'aquest Avís Legal, i seran tractades amb la finalitat per a la qual els hagi facilitat, o per remetre- comunicacions comercials dels seus productes quan així ho hagi autoritzat. Aquestes dades seran gestionats de forma unificada. Per això, el fitxer on es albergaran les seves dades personals es tractarà internament com una única base de dades respecte a la que podrà exercitar els drets descrits a continuació.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l'tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a datosclientes@funatichobby.funatic.es, o bé enviant una carta a l'adreça abans esmentada. A més, en cada enviament que rebi inclourem el mitjà habilitat perquè pugui donar-se de baixa de les nostres comunicacions.

L'EMPRESA té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveuen les referides normatives.

Amplieu aquesta informació a la nostra Política de Privacitat i Confidencialitat

10) Modificació de les condicions d'ús

L'EMPRESA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal per la qual cosa l'usuari haurà llegir-lo periòdicament.

AL mateix temps, L'EMPRESA només respondrà davant els clients i / o usuaris de la seva Botiga on-line per les condicions vigents en el moment en què s'estableixi el contaco o una operació comercial concreta, i no acceptarà reclamacions amb caràcter retroactiu per contactes i / o operacions presents.

11) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre L'EMPRESA i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de domicili de L'EMPRESA.

L'EMPRESA perseguirà l'incompliment de les presents Condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

12) Resolució de conflictes en línia en cas de compra o subscripció

En relació amb la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l'Art. 14.1 de l'Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per a interposar les seves reclamacions, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13) Política Cookies

S'adverteix a l'Usuari que aquesta web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len en el navegador del l'ordinador de l'Usuari. La seva finalitat és facilitar la navegació, permetent, per exemple, l'accés als Usuaris que s'hagin registrat prèviament i l'accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres de l'trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i el nombre d'entrades a la web.

Les cookies que instal.la aquest lloc web poden ser tant cookies de sessió (són aquelles que s'eliminen automàticament al sortir del Navegador), com cookies persistents (són les que poden romandre a l'ordinador de l'Usuari per un temps determinat o bé indefinidament). Les cookies utilitzades poden ser pròpies o de tercers. Per una altra banda, les cookies pròpies són aquelles que s'instal·len per L'EMPRESA, mentre que les de tercers són aquelles instal·lades per proveïdors de serveis contractats a l'efecte.

L'usuari pot consultar, acceptar, rebutjar les cookies utilitzades a la nostra pàgina web, així com guardar aquesta configuració personalitzada de cookies, prement el botó
"controli la seva privacitat", situat al peu de la pàgina web, el qual desplegarà una finestra pop-up on podrà triar i/o guardar la seva pròpia selecció de cookies.

A continuació, detallem les diferents cookies que poden ser utilitzades en el present lloc web:

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles per al funcionament de la pàgina web, com ara gestionar l'autenticació o manteniment d'una sessió d'un usuari registrat a la pàgina web, o bé el correcte funcionament del carret de compra, o l'elecció de moneda o idioma, entre altres. La desactivació d'aquestes cookies pot impedir el correcte funcionament de la pàgina web.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques demanen estadístiques sobre l'activitat de l'usuari i l'ús de la pàgina web. La informació recopilada permet optimitzar la navegació i garantir el millor servei als l'usuari. Així mateix, permeten conèixer el nombre de pàgines visitades, el navegador utilitzat, la freqüència o reincidència de les visites, la llengua escollida, entre d'altres. L'usuari pot, en tot moment, excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d'exclusió facilitades per les eines analítiques o mitjançant la configuració de navegador.

Les aplicacions utilitzades per obtenir aquesta informació són les següents:

• Google Analytics: Más info: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies de Remarketing/Retargeting

Les cookies de remàrqueting o retargeting són aquelles que, controlades per tercers, gestionen els espais publicitaris en pàgines web de tercers, alienes o no a L'EMPRESA. NO UTILITZEM AQUEST TIPUS DE COOKIES.

Cookies de xarxes socials

Per facilitar que l'usuari pugui compartir continguts de la pàgina web en diferents xarxes socials, s'han inclòs botons específics. Aquests botons poden suposar que la xarxa social a la qual enllacin instal·lin galetes que, no estant sota el control de L'EMPRESA, poden tenir la finalitat de gestionar l'inici de sessió de l'usuari a la xarxa social, el manteniment d'aquesta sessió, o mostrar el comptador sobre quantes vegades s'ha compartit un determinat contingut en cada xarxa social. Recomanem als usuaris que revisin regularment les polítiques de privacitat i de cookies de cada xarxa social i, si escau, modifiquin els paràmetres de privacitat de cadascuna d'elles per limitar les finalitats de rastreig que puguin dur a terme i ajustar aquests paràmetres a seus propis interessos.

• Facebook. Més info.: https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter. Més info.: https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares

Cookies publicitàries

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. NO UTILITZEM AQUEST TIPUS DE COOKIES.

Control de les Cookies per part de l'Usuari

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. No obstant, la deshabilitació de les mateixes podria modificar el funcionament de la pàgina web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Així mateix, l'usuari pot activar, segons el navegador utilitzat, qualsevol de les següents opcions per limitar l'abast de les cookies instal·lades o el seu funcionament:

La navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l'historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i qualsevol altra informació de les pàgines que visita.
La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per ara, servir publicitat del seu interès en els llocs que visita.
• Pot retirar en qualsevol moment el consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, eliminant les cookies emmagatzemades en el seu equip a través dels paràmetres del navegador d'Internet.
L'usuari pot consultar, acceptar, rebutjar les cookies utilitzades a la nostra pàgina web, així com guardar aquesta configuració personalitzada de cookies, prement el botó
"controli la seva privacitat", situat al peu de la pàgina web.

Pot passar que algunes cookies utilitzades en aquest lloc web no estiguin relacionades amb L'EMPRESA. Això es deu al fet que algunes pàgines del lloc web tenen inserit contingut procedent de webs de terceres parts (com per exemple, un vídeo de YouTube). A causa de que el referit contingut procedeix d'una altra web, L'EMPRESA no controla la configuració d'aquestes cookies. Si vostè vol canviar les preferències de configuració de cookies, haurà de consultar els llocs web d'aquestes terceres parts per obtenir informació.

Si desitja tenir un major control sobre la instal·lació de Cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de "Do Not Track", que li permetran escollir aquelles cookies que desitja permetre.