Enviament, lliurament i devolucions

Lliurament dels Productes

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic de el bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit de el següent territori: Espanya (Península, Balears, Canarias), Portugal i els altres països de la Comunitat Europea (CE).

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Segri Oci, SA no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l'preu pagat.

En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat a l'magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no ha d'estar en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb Segri Oci, SA per convenir el lliurament un altre dia o una altra hora.

En cas que transcorrin 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Segri Oci, SA, Segri Oci, SA s'entendrà que l'Usuari desitja desistir de l'contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució de l'contracte tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què es considera resolt el mateix.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir d'el moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Segri Oci, SA rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per part de Segri Oci, SA

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb Segri Oci , SA immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució dels mateixos.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 10 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article o articles no conformes.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l'Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

L'Usuari podrà retornar o enviar els productes a Segri Oci, SA a:

    Segri Oci, SA (Devolucions Funatic Hobby) – C/. Pi I Margall, 26 – 25004 Lleida