FORMULARI DE DESISTIMENT

(Aquest document o carta només s'ha d'emplenar i enviar si vol desistir del contracte)

Assumpte: Desistiment del contracte


A: ___________________________ , a _____ / _______________ / _______


A l'atenció de:

Segri Oci, S.A.
NIF: A25518622
C/. Pi i Margall, 26, baixos
25004 Lleida
Telèfon: 973 223 280
Correu electrònic: administracion@funatichobby.funatic.es
Titular de la pàgina web de comerç online: www.funatichobby.funatic.es


Per mitjà de la present, poso / posem en el seu coneixement la meva / nostra voluntat de DESISTIR del nostre contracte de venda dels següents béns o productes:


Tipus de producte(s) i descripció del/dels mateix(os) (inclogui, si s'escau, el nombre de referència):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________


Nº del comanda:

__________________________________________________________


Data a la que és va realitzar o va subscriure la comanda:

__________________________________________________________


Data de recepció de la comanda :

__________________________________________________________


Nom i document d'identitat (DNI/NIE/Passaport) del/dels consumidor(s) i usuari(s) - (s'adjunta còpia):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________


Adreça
del/dels consumidor(s) i usuari(s):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________


Telèfono
del/dels consumidor(s) i usuari(s):

___________________________________________________________________________________________________


Correu electrònic
del/dels consumidor(s) i usuari(s):

___________________________________________________________________________________________________


Nom i adreça del destinatari del enviament

(només si l'adreça és diferent de la del/dels consumidor(s) i usuari(s)):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________Signatura del/dels consumido(s) i usuari(s)
(Només si el formulari es presenta en paper)

 

DRET DE DESISTIMENT

En virtut del que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el consumidor té dret a desistir de l'contracte celebrat a distància (per telèfon, internet, correu postal, fax, al seu domicili, etc) en un termini de 14 díes naturals sense necesitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia de la celebració de l'contracte, o bé, segons correspongui, de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns, o de l'últim d'aquests béns adquirits o de l'última de les peces d'un mateix bé adquirit per una mateixa comanda.

Per exercir el dret de desistiment, el consumidor ha de notificar la seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar aquest model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori. L'usuari , així mateix, l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través de la pàgina web www.funatichobby.funatic.es. Mitjançant aquesta opció, el consumidor rebrà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) el justificant de recepció del desistiment. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret sigui enviada pel consumidor abans que venci el termini corresponent.

L'exercici de el dret de desistiment extingeix les obligacions de les parts d'executar el contracte o celebrar-quan el consumidor hagi realitzat una oferta, de manera que, en cas de respectar les condicions esmentades, li reembolsaré tot pagament rebut, inclosos, si s'escau, les despeses de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què es va rebre la voluntat de l'consumidor i usuari de desistir de l'contracte. Aquest reemborsament serà efectuat utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari i sempre que vostè no incorri en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament.

S'exclou de el dret de desistiment als contractes esmentats a l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Segons aquest article, el dret de desistiment no és aplicable en aquests casos :

  • Productes personalitzats, que s'hagin fabricat d'acord a les indicacions exactes de l'consumidor.

  • Productes que hagin estat alterats després de la compra.

  • Béns que es van adquirir precintats i s'intenten tornar sense aquest precinte de garantia.

  • Productes o serveis amb un import variable, que s'estableixi en funció dels preus de mercat i les fluctuacions no puguin predir i sí tenir lloc durant el període de desistiment.

  • Productes adquirits en subhasta pública.

  • Continguts en format digital per el gaudi el consumidor hagi ofert un consentiment previ certificant que desisteix del seu dret de desistiment.